Java за не-Java разработчици, ITCE

Разработен и проведен персонализиран обучителен курс за специфичен профил обучаеми. А именно хора с достатъчно опит в програмирането на други платформи и езици, нуждаещи се от задълбочено въведение в Java SE и Java EE технологиите. Главните теми обхващат: Java основи: language, Java […]

Системи за управление на учебни планове и програми, Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Проект Разработка и внедряване на софтуерни системи, необходими за процеса по актуализация на учебните планове и програми с бенефициент Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Основни цели на проекта са подпомагане и подобряване процеса по актуализация на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър […]

Кибер НАП 2014, компютърно подпомагано учение по кибер сигурност

Кибер НАП 2014 е компютърно подпомагано учение (КПУ) по киберсигурност, проведено в Национална Агенция по Приходите. Изцяло проектирано, разработено, проведено и анализирано от БУЛСИМ експерти. Целите на учението са повишаване възможностите на отговорните експерти в НАП за защита информационната и комуникационната инфраструктура срещу […]

Cyber Europe 2014, първо реално участие на България

Най-голямото учение за кибер сигурност в Европейския съюз. Повече от 200 организации и над 400 експерти по кибер сигурност в Европа обединят сили по време на първата фаза от провеждащото се веднъж на две години широкомащабно учение за кибер сигурност Cyber […]

Penetration testing, Matrix Relocations

Проведени атаки на мрежово и програмно ниво, всички детайли се явяват чувствителна информация. В резултат на атаките и последващите анализи бе изготвен и доставен детайлен репорт, заедно с препоръки за цялостно подобряване сигурността на клиента.

Демонстрация, Трети регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

Заедно с Българска Асоциация по Моделиране и Симулации – БУЛСИМ. Демонстрация мрежови атаки върху обекти от информационната инфраструктура. Представянето предизвика интерес от страна на Over Seas Security Advisory Council (OSAC), Държавна Агенция Национална Сигурност (ДАНС) и други. Трети регионален форум […]

Информационна система за производството по несъстоятелност

Разработка и интеграция на Информационна система за производството по несъстоятелност (ИСПН), част от проект “Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”. Бенефициент е  Министерство на Правосъдието (МП) на Република България.

CERT портал, АИС (Електронно правителство)

Проектът е изпълнен съобразно Rational Unified Process (RUP). Анализ и дизайн, включая Design model, Data model и Software architecture документ. Разработка на proof-of-concept прототип, имплементиращ някои от основните системни функции. Продуктът представлява уеб система, част от Електронното правителство на България. […]