Java за не-Java разработчици, ITCE

Разработен и проведен персонализиран обучителен курс за специфичен профил обучаеми. А именно хора с достатъчно опит в програмирането на други платформи и езици, нуждаещи се от задълбочено въведение в Java SE и Java EE технологиите. Главните теми обхващат: Java основи: language, Java […]

Системи за управление на учебни планове и програми, Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Проект Разработка и внедряване на софтуерни системи, необходими за процеса по актуализация на учебните планове и програми с бенефициент Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Основни цели на проекта са подпомагане и подобряване процеса по актуализация на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър […]

Кибер НАП 2014, компютърно подпомагано учение по кибер сигурност

Кибер НАП 2014 е компютърно подпомагано учение (КПУ) по киберсигурност, проведено в Национална Агенция по Приходите. Изцяло проектирано, разработено, проведено и анализирано от БУЛСИМ експерти. Целите на учението са повишаване възможностите на отговорните експерти в НАП за защита информационната и комуникационната инфраструктура срещу […]

Cyber Europe 2014, първо реално участие на България

Най-голямото учение за кибер сигурност в Европейския съюз. Повече от 200 организации и над 400 експерти по кибер сигурност в Европа обединят сили по време на първата фаза от провеждащото се веднъж на две години широкомащабно учение за кибер сигурност Cyber […]

Penetration testing, Matrix Relocations

Проведени атаки на мрежово и програмно ниво, всички детайли се явяват чувствителна информация. В резултат на атаките и последващите анализи бе изготвен и доставен детайлен репорт, заедно с препоръки за цялостно подобряване сигурността на клиента.

Демонстрация, Трети регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

Заедно с Българска Асоциация по Моделиране и Симулации – БУЛСИМ. Демонстрация мрежови атаки върху обекти от информационната инфраструктура. Представянето предизвика интерес от страна на Over Seas Security Advisory Council (OSAC), Държавна Агенция Национална Сигурност (ДАНС) и други. Трети регионален форум […]

Информационна система за производството по несъстоятелност

Разработка и интеграция на Информационна система за производството по несъстоятелност (ИСПН), част от проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност“. Бенефициент е  Министерство на Правосъдието (МП) на Република България.

CERT портал, АИС (Електронно правителство)

Проектът е изпълнен съобразно Rational Unified Process (RUP). Анализ и дизайн, включая Design model, Data model и Software architecture документ. Разработка на proof-of-concept прототип, имплементиращ някои от основните системни функции. Продуктът представлява уеб система, част от Електронното правителство на България. […]

UniCredit Factoring прототип

Посредством разработения прототип, клиентът кандидатства и спечели публичен търг за разработка на цялата система. Функционалностите на прототипа включват иправление процесите по намиране на клиенти, организиране на срещи, създаване на оферти. Установи процеса по анализ риска на доставчиците и длъжниците към […]