Penetration testing, Matrix Relocations

Проведени атаки на мрежово и програмно ниво, всички детайли се явяват чувствителна информация. В резултат на атаките и последващите анализи бе изготвен и доставен детайлен репорт, заедно с препоръки за цялостно подобряване сигурността на клиента.